Bakırköyde fal çeşitleri

Fal Çeşitlerinden Bazıları

Ağaç Falı:

Ağaçların şekillerini, dallarını, yapraklarını ve köklerini yorumlayarak bakılan eski bir fal şeklidir.

At Falı:

Eski Kelt ve Saxonlarda rastlanan ve atların kişnemelerine göre bakılan bir fal şeklidir. Beyaz bir atın kişnemesi iyiye, siyah bir atın kişnemesi kötüye yorulur-hatta ölüm işaretidir-. Saxonlarda var olan bir fala göre, ahırdan sağ ayağını atarak çıkan bir at her zaman iyiye işarettir, bu atın renginin bir önemi yoktur.

Ateş Falı:

Ateşe atılan nesneler ile bakılan eski bir fal şeklidir. Eğer ateşe atılan nesne tamamen yanarsa bu kötüye işarettir. Nesne kısmen yanar veya hiç yanmaz ise yorum olumlu olur. Türkler arasında da bilinen bir fal şeklidir. Türkler nesneler ile değil ateşin rengini yorumlayarak ateş falına bakarlardı.

 

Bakla Falı:

Orta Çağ Avrupası’nda çok yaygın olan bir fal türüdür. Eski toplumlar baklayı büyüsel bir bitki olarak gördükleri için bu fal yaygınlık kazanmıştır. Orta Çağ’da, tekin olduğuna inanılan evlerdeki kötü ruhları kovmak için Avrupalı falcılar eve bakla taneleri atar ve bu baklalar ile fala bakarlardı. Günümüzde Türkiye’de de var olan bakla falının eski şeklidir.

Balık Falı:

Eski Yunanistan’da yaygın olarak kullanılmış bir fal türüdür. Balıkların bağırsakları veya hareketleri incelenerek bakılan bir faldır. Hem deniz, hem de tatlı su balıkları ile bakılırdı.

Balta Falı:

Bir cinayetin failini ortaya çıkarmak için eski uygarlıklarda kullanılmış bir fal türüdür. Bu fala göre, balta bir taşın üzerine konulur, zanlı olarak görülen kişilerin adları taşın etrafında dönerek tekrarlanırdı. Balta yere düştüğü zaman kimin adı söylenmekte ise o kişi kâtil olarak kabul edilir idi.

Bağırsak Falı:

Eski Etrüsklerde ve eski Yunanlarda kurban edilen koyunların bağırsakları ile bakılan bir fal çeşididir.

Bina Falı:

Keldan, Asur, Yunanistan’da evlerin dış cephelerini inceleyerek bakılan bir fal çeşididir. Yunan felsefecisi Xenokrates’in bu konu ile ilgili bir kitabı vardır.

Buğday Falı:

Avrupa’nın birçok kırsal bölgesinde hâlâ yaygın olan bir fal çeşididir. Fala göre, on iki tane buğday tanesi sıcak bir fırına yerleştirilir ve her bir buğdaya, bir ayın aylarını temsil etmesi amacı ile, ay ismi verilir. Tümü yanan buğdayların temsil ettikleri aylarda buğdaya zam geleceği şeklinde yorumlanır.

 

Çakıl Falı:

Su dolu bir kaba çakıl taşları atılır ve taşların çıkardıkları seslere göre yorumlar yapılır.

Defne Falı:

Eski Roma’da var olduğu bilinen bir fal çeşididir. Defne yaprakları ateşe atılır, yanan yapraklar ses çıkarırsa iyiye, çıkarmazsa kötüye yorulurdu. Bazen defne yaprakları ile birlikte yumurta da yakılır, bu zaman da ateşin aldığı şekiller yorumlanır idi.

Duman Falı:

Eski uygarlıklardan kalma bir fal çeşididir. Buna göre, yasemin yaprakları ateş atılır ve çıkan dumanın aldığı şekiller yorumlanır idi.

El Falı:

En eski fal çeşitlerinden biridir ve günümüzde de hâlen bilinmektedir. Üç bin yıl öncesindeki Hint kaynaklarında, Vedalarda, yer alır, Orta Çağ’dan kalma el yazması eserlerde rastlanır. Avuç içinde görülen işaretlerin, çizgilerin yorumlanmasından ibarettir. Bütün kültürlerde bu çizgiler yaşamsal bir hiyeroglif sayılmış ve insanın kişiliğini, gidişatını, hayatının safhalarını anlatmak için kullanılmıştır.

Harf Falı:

Bu fala göre, yere geniş daire çizilir ve kenarlara harfler yerleştirilir. Dairenin ortasında ise bir falcı bulunur ve bu falcı dönmeye başlar. Falcının dengesini kaybedip düştüğü noktalardaki harfler birleştirilir ve ortaya çıkan kelimeler yorumlanır.

Hava Falı:

Eski İranlılarda ve daha sonra da Romalılarda kullanılan bir fal çeşididir. Bulutlardan, rüzgarın yönünden, atmosfer olaylarından hareket edilerek geleceği yorumlama yöntemidir. Değişik çeşitleri de mevcuttur. İran’da kaynar sudaki dalgalanmalara, kabarcıklara bakılarak uygulanır. Romalılarda ise, yüksek bir yere yerleştirilen geniş bir kaptaki suda, rüzgarı etkisi ile meydana gelen kabarcıklar yorumlanarak bakılır.

Horoz Falı:

Eski Yunanlılarda ve 19. yüzyılda Rusya’nın kırsal kesimlerinde rastlanan bir fal çeşididir. Bu fala göre, yere bir daire veya dikdörtgen çizilir ve yirmi dört kısma ayrılır. Her kısma bir harf yazılır ve bir buğday tanesi koyulur. Dairenin veya dikdörtgenin içine bir horoz bırakılır. Horozun yediği buğday tanelerinin yer aldığı bölmelerdeki harfler not edilir ve yorum yapılır. Daha çok Rusyalı genç kızlar tarafından, koca bulup bulamayacakları merak edilerek bakılır.

I Ching (Yi King):

Çin’in en eski felsefe sistemi ve fal şeklidir. Taoism, Confucius gibi çeşitli Çin dinlerini etkileyen gizemli bir bilgi kaynağıdır. Fallar arsında en karmaşık olanıdır. Açıklanması ve yorumlanması uzun incelemelere konu olmuştur.

İnsan Bağırsağı Falı:

Eski bir barbar fal şeklidir ve oldukça korkunçtur. Kurban edilen kadın veya erkeklerin bağırsaklarına göre yorumlar yapılır. Roma İmparatoru Neron tarafından revaçta tutulan vahşice bir uygulamadır. Fransa mareşali olan ve kara büyü tutkunu Bakırköy fal olması ile bilinen Gilles de Rais fal bakmak veya baktırmak için bir çok genci kurban etmiştir.

İskambil Falı:

İlk örnekleri 16. yüzyılda görülen o zamandan bugüne yaygınlığını kaybetmeyen bir fal şeklidir. Bir kısım tarihçilere göre, iskambil kağıtları Fransa kralı çılgın 1.Charles’ı eğlendirmek amacı ile çizilmişlerdir. Falın amacı ve işlevi geleceği açıklamaktır. Buna göre destedeki kartlara birer anlam verilir ve bunlar bir araya getirilerek yorumlanır. Maça, Kupa, Karo, Sinek’lerdeki kral, kraliçe, vale ve sayılar yorumlanarak bakılır. Her bir kralı, kraliçenin, valenin ve sayının kendine özgü anlamları vardır.

Kafatası Falı:

Eski Germenler tarafından uygulanan bir fal şeklidir. Bir hayvanın, genellikle eşeğin, kafatası ateşe atılır ve ateşe sorular sorulur. Kafatası yanarken çıtırtılar çıkarsa bunlar olumlu cevaplar sayılırdı. Daha çok kaybolan eşyaları bulabilmek amacı ile bakılırdı.

Kahve Falı:

En çok Akdeniz ülkelerinde ve Orta Doğu’da kullanılan ve dünyanın her yerinde uygulanan bir fal çeşididir. Kahve falından ilk kez bahseden kaynak, Floransalı falcı Tommaso Tamponelli’dir. Kahvenin telvesinin aldığı şekiller yorumlanarak gelecekten haber verilir.

Kap Falı:

Çeşitli türleri olan bir fal çeşididir. Boş bir kap kullanılırsa kaptaki yansımalar incelenir. İçi su veya yağ dolu bir kap da kullanılabilir. Bir başka türüne göre, kabın üzerinde ipe bağlı bir yüzük sallandırılır ve yüzüğün kaba vurunca çıkardığı sesler yorumlanır.

Kaplumbağa Falı:

Eski Çin’de ve hâlen Afrika’nın birçok yerinde uygulanan bir fal çeşididir. Kaplumbağanın kabuğu ateşe atılır ve yanan kabukta beliren çizgilere göre yorumlar yapılır.

Karaciğer Falı:

İlk önce Keldanilerde, daha sonra Yunanistan ve Roma’da görülen, oldukça eski bir fal çeşididir. Kurban edilen hayvanların karaciğerlerinin çıkarılıp yorumlanmasından ibarettir. Büyük İskender’in ölümünün böyle bir falda çıktığı söylenir.

Karga Falı:

Kargaların uçuş şekillerine, davranışlarına ve çıkardıkları seslere göre yorumlar yapılan bir fal çeşididir.

Keçi Falı:

Antik Yunanistan’ın Delfos kentinde uygulanan ve bağırsak falına oldukça Bakırköy medyum yakın olan bir fal çeşididir.

Kemik Falı:

Yunanlılardan kalma bir fal çeşididir. Homeros’un İlyada Destanı’nda sözü geçer. Aslında tanrı Hermes’e bir çeşit sunuştur. Eski Yunan inanışlarına göre yere atılan kemiklerin durumundan tanrıların niyetlerini anlamak mümkündü.

Kristal Falı:

Orta Çağ’dan kalma bir fal çeşididir. Yüzük gibi çeşitli ziynet eşyalarındaki kristal parçalarına bakarak ve trans haline girerek bakılır. Çağdaş şekli ise, kristal küre ile bakılan faldır.

Kuş Falı:

Antik Roma’da kuşların uçuşlarına göre bakılan bir fal çeşididir.

Lamba Falı:

Lamba veya mum ışıklarındaki değişimlerin, hareketlendirmelerin ya da bunlardan oluşan gölgelerin, ışık oyunlarının incelenmesi sonucunda oluşan bir fal çeşididir.

Mum Falı:

Eritilen bir mumun su dolu bir kaba akıtılması ve oluşan şekillerin yorumlanması sureti ile oluşan bir fal çeşididir. 19. yüzyıla Fransa’nın çeşitli bölgelerinde müstakbel kocalarının mesleklerini öğrenmek isteyen genç kızlar bu fala bakarlardı.

Ok Falı:

Keldanilerde, eski İranlılarda ve Germenlerde kullanılan bir fal çeşididir. Fırlatılan okun uçuş şekli, yere düşmesi veya bir yere saplanması yorumlanır. Bir başka şekline göre, bir dizi okun üzerine sorulan sorulara ait olumlu ve olumsuz cevaplar yazılır ve oklar karıştırılırdı. Çekilen oktaki cevabın tanrılar tarafından gönderildiğine inanılırdı.

Omuz Kemiği Falı:

Japonların geleneksel bir falıdır. Bu fala göre, bir geyiğin omuz kemiği ateşe atılır ve Şirinevler fal kemiğin yanarken ortaya çıkardığı kırılmalar, yanmalar, parçalanmalar yorumlanır. Kaplumbağa falının bir başka çeşididir.

Rüzgâr Falı:

Antik Yunan ve Roma’da yere dökülen veya hâlen dallarda kalan yapraklar üzerinde rüzgârın etkisine göre bakılan bir fal çeşididir. Ayrıca, rüzgârda sallanan çanların çıkardığı sesler ile de bakılır.

Saç Falı:

Bir çocuğun saçlarının, buklelerinin rüzgârda nasıl hareket ettiklerine göre bakılan bir fal çeşididir.

Sayı Falı:

Eski Yunanlılarda ve Yahudilerde görülen bu fal şekli, Orta Çağ’dan ve Rönesans’tan gelen çeşitli katkılar ile, gizemcilikte evreni açıklamaya yönelik bir anahtar sayılırdı. Sayılardan oluşan tarihler, çeşitli birimlerden ve isimlerin sayısal değerlerinden yararlanılarak geleceği bilme işleminde sayılar kullanılır.

Soğan Falı:

Almanların geleneksel bir fal şeklidir. Bir soğanı tek tek soymak sureti ile bakılır. Almanların bu geleneğine göre, genç kızlar, eş adaylarının adlarını soğanlara yazarlar ve Noel gecesinde bir kilisenin sunağına bırakırlar. İlk filiz veren soğan müstakbel eşin adını açıklardı.

Su Falı:

Bakır levhalara sihirli sözlerin yazılması ve su dolu bir kaba yerleştirilmesi ve bakire bir kızın suyun içine bakıp gördüklerini anlatması sureti ile bakılır. Bir başka şekline göre, bir dolunay gecesinde gümüş bir vazoya su doldurulur ve bir mumun ışığı suya yansıtılır. Bir falcı sudaki ışığın yansımalarını yorumlar.

Tarot Falı, Ataköy medyum

Dünyada oldukça yaygın bir fal çeşididir. Başlangıcının ne zaman olduğu tam olarak bilinemese de 14. yüzyıldan kalma tarot desteleri olduğu bilinmektedir. Gizemci geleneğe göre Mısır’dan gelmiştir ve bir kutsal kitabın, tanrı Toth’un kitabının özetlenmiş şeklidir. Tarot kartlarının bir fal aracı olarak kullanılması 18. yüzyıldan sonradır. Bugün en çok kullanılan desteleri yetmiş sekizlik destelerdir. Bu yetmiş sekizlik desteler, yirmi iki Büyük Giz, elli altı Küçük Giz’den oluşmaktadır. Bunların en önemlileri Büyük Gizlerdir ve her bir resimli kartın kendine has bir anlamı vardır. Bu kartlara göre anlamlar  çıkarılarak fala bakılır.

Tuz Falı:

Geçmiş yüzyıllarda ateşe atılan tuz tanelerinin yanarak çıkardığı sesler bir fal çeşidi olarak kullanılmaktaydı.

Un Falı:

Eski Yunanlılardan kaldığı düşünülen ve daha çok Akdeniz ülkelerinde yaygın olan bir fal çeşididir. Buna göre, yere un serpilir ve ortaya çıkan şekiller yorumlanır. Başka bir çeşidine göre, ekmek yapmak için yoğrulan hamurun aldığı şekiller yorumlanır.

Yaprak Falı:

Bu fala göre, bir yaprağın üzerine kişinin adı ve sorduğu soru yazılır. Daha sonra yaprak açık bir yere bırakılır. Eğer rüzgar yaprağı yerinden kımıldatmaz ise sorulan sorunun cevabının olumlu olduğu kabul edilir.

Yüz Falı:

Bir kişinin yüz şekline göre kişiliğinin ve geleceğinin yorumlanması ile oluşan bir fal çeşididir.

Yüzük Falı:

Antik Yunanistan’da uygulanan bir fal şekli idi. Bu fala göre, su dolu bir kabın etrafına alfabenin harfleri dizilir ve kabın üzerinde ipe bağlanmış yüzük sallandırılır. Yüzüğün sallanırken çarptığı harfler bir araya getirilir ve bu harfler birleştirilerek anlamlı sözcükler kurmaya çalışılır.

Zar Falı:

Orta Çağ’dan kalma olduğuna inanılan bir fal çeşididir. Bu fala göre, bir daire çizilir ve dairenin içine üç tane zar atılır. Bu zarların gösterdiği sayılar toplanır ve buna göre yorum yapılır.

Eserde yer almayan çeşitli kaynaklardan tespit edilebilen fal çeşitlerinden bazıları şu şekildedir:

Aşık Kemiği Falı:

Göçebe Türkler arasında çok yaygın olan bir fal çeşididir. Bu fala göre aşık kemiği davulun üzerine atılır ve kemiğin duruş şekline göre yorum yapılır Günümüzde bazı Türk boyları arasında hâlen kullanıldığı bilinmektedir.

Billur Falı:

Billurdan bir topa bakarak görülen hayalimsi şekilleri yorumlamaya dayanan bir fal çeşididir.

Fizyonomi Falı:

İnsan bedenini esas alan bir fal şeklidir. İnsanların kaşları, gözleri, parmakları, ten, saç ve göz renkleri, boyları, vb. ile onların fıtratlarındaki özellikleri belirlenilmeye çalışılır.

Göz Falı:

Azerbaycan Türkleri arasında yaygın bir fal çeşididir. Bu fala göre insanlar, hamile kadının başına arkadan gizlice bir çimdik tuz döküp onun ne yapacağını beklerler. Eğer kadın eli yüzünü sığallarsa (sıvarsa, elini yüzüne sürerse) kızı; elini çenesine sürerse oğlu olacak manasını çıkarırlar.

Grafoloji:

İnsanın el yazısını inceleyerek onun karakterini tanımlama esasına dayanır.

Kitap Falı:

Bu fala göre, belli bir niyetle kutsal kitaplardan açılan yerdeki ifadeler yorumlanır. Başta Kuran-ı Kerim olmak üzere, çeşitli mutasavvıfların kitapları ile de uygulanır.

Köpük Falı:

Bu fal çeşidinde ataların ruhuna kurban sunulur ve kurban eti kazanda kaynatılarak çıkan köpüğün rengine bakıp kehanette bulunulur. Şamanizm izleri taşıyan bu fala günümüzde rastlanılmaz. Ancak, Kırgızların ünlü destanı Manas’ta bu fal karşımıza çıkmaktadır; buradan hareketle kurban etine bakarak kehanete bulunma eyleminin eski Kırgızlarda var olduğunu söyleyebiliriz.

Kulak Falı:

Türk boylarının eski bayramlarından olan Nevruz’un son çarşambası olan “ilahir Çarşamba”da “gapıpusma”, “kulağa dayanma” adetiyle ilgili bir kulak falı vardır. Bu fala göre kapı arkasından işitilecek güzel bir söz uğur, kötü söz uğursuzluk işareti sayılır.

Kum (Toprak) Falı:

Kum, toprak ve taşlar ile tesadüfen tespit edilen belli noktalar ve bunların şekilleri yorumlanır.

Kumalak Falı:

Kırgız-Kazaklarda ve Özbeklerde yaygın bir fal çeşididir. Bu fal için kırk bir tane taş, nohut, fasulye ya da koyun tezeği kullanılır. Müslüman Türklerde yaygın olduğu bilinmektedir. Bu fala bakanlara “kumalakçı” denir.

Kura Falı:

Bu fal, fala bakmak isteyen kişinin belli bir düzene göre zar veya benzeri herhangi bir şeyi hazırlanmış olan levhaya atması ya da gözünü kapatarak parmağını gelişigüzel bir yere basması ve zarın ya da parmağın geldiği yerdeki harfe göre fal kitabından sonucu okuması esasına dayanır.

Kürek Kemiği Falı:

Şamanistlerde, Müslüman Türklerden Kırgız-Kazaklarda ve Nogaylarda en ünlü faldır. Hayvanın kürek kemiğindeki çizgi ve noktalara bakılıp gelecekten haber verilir. Bu fala bakanlara “yağrınçı” adı verilir. Bu fal en eski Şamanizm’in kalıntılarından biridir.

Mani Falı:

Maniler Hıdırellez günlerinde bir fal unsuru olarak karşımıza çıkar. Bugünde “Mantuvar Geleneği” adı verilen bir tören yapılır. Bu tören için bir akşam önce genç kızlar bir küpün içine yüzük, küpe gibi süs eşyalarını atıp küpün ağzını kapatarak gül ağacının altına gömerler. Sabah olunca ağacının yanında otururlar. Küpü açarlar. Manici bir mani okuyarak küpün içinden bir süs eşyası çıkarır. Bu mani çekilen süs eşyasını atan kızın niyetinin cevabıdır.

Papatya Falı:

Uygulanması en kolay fallardan biridir. Buna göre, bir niyetle papatya yaprakları sırayla, mesela seviyor ve sevmiyor diyerek, koparılır. En son yaprakta söylenen sözün gerçekleşeceğine inanılır.

Sakız Falı:

Günlük hayatta oldukça sık karşımıza çıkan bir fal çeşididir. Sakızların jelatinlerinin üzerinde yazılı olan manilere göre niyetin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği öğrenilmeye çalışılır.

Tespih Falı:

Bu fal için öncelikle bir niyet edilerek tespihin püskülünden tutulur. Tespihi tutan kişi diz çökerek yere oturur ve tespih hangi elinde ise o elinin dirseğini dizine dayar. Hiç konuşmadan, hareket etmeden durur ve tespihi sallamaya başlar. Tespih eğer kıbleye doğru sallanır ve dönerse niyet edilen şeyin gerçekleşeceğine aksi halde gerçekleşmeyeceğine inanılır.

Tükürük Falı:

Keçi, deve, at gibi hayvanlarının kaybeden insanlar hayvanlarını bulmak için tükürük falına başvururlar. Bu fala göre biri avucuna tükürür. Sonra diğer elinin bir parmağını tükürüğe yapıştırır. Bu sırada tükürük hangi yöne giderse kaybolan hayvanın o yöne gittiğine inanılır.

Yıldız Falı:

İnsanların doğdukları gün esas alınarak gökyüzünün o günkü durumu, yıldızların konumu ve bunların insan üzerindeki etkilerinden yola çıkarak insanın geleceğini yorumlama işidir. Astroloji ile yakından ilgilidir.

meleklerbahcesi

Biraz size fal çeşitlerimizden bahsedelim, Bakırköy medyum Dediğinizde aklınıza ilk olarak fal bakmak gelir, meleklerbahcesi olarak müşterilerimize bir cafe havasından daha çok fal olarak iyi medyumların olduğu iyi ve keyif alacağınız bir ortam kurduk ve siz gelen değerli müşterilerimizin  iyi vakitler geçirmenizi sağlamak için fal da birinciyiz diyebiliriz.

Gündelik yaşamınızda sürekli heyacanla fal anlayan biri  yokmu Falıma bak, Bakırköy medyum, Bakırköy falcilar, olarak aradığınızın soruların cevabı tamamen bizde , En iyi medyumlarla istanbulun gözde semtleri olan bakırköy bölgesinde bulunan yürüyüş caddesine yakın mesafedeki cafemize gekmek için iletişime geçebilirsiniz,Yada ararayarak randevu alabilirsiniz.

Fal bakmak için en güvenilir medyumlar
İstanbulun Bakırköy ilçesindeki cafemiz en iyi medyumlarınyla karşınızda.

Bazen aklınızdaki sorular sizlerin düşünmesi ve strese girerek çıkmaz bir hale dönüşmüş sorunlarınız olabilir işte sizlere iyi bir fırsat zaman geçireceğiniz ve eğleneceğiniz mekanımıza bekleriz. Bakırköy de bulunan mekanımıza ulaşmak için iletişim bölümünden bizleri arıyarak veya randevu alarak gelebilirsiniz.Fal bakmak bir sanat ve bir ilimdir Medyumlarımız bu ilme ulaşmış ve gerçek anlamda müşterilerini memnun etmek için onların bütün sıkıntılarını çözmek için elinden geleni yapar.

 

Haftasonlarını Bakırköy de medyumlarımızla fal bakarak geçirebilirsiniz!

 • Hafta sonu etkinlerimizden faydalanın.
 • Randevu alarak fal baktırmak için beklemeden Falınıza baktırın.
 • Medyumlarımızın başarılı fallarından faydalanın.
 • Üstünüzdeki Kötü enerjiyi falın kehanetiyle üstünüzden atın.
 • Fal ilmi yüksek olan medyumlarımızın yönelgelerinden faydalanın.

Bazen Amaçsızca davranışlarınızın ve Başarısızlıklarınız arkasında kötü enerji veya sizin tabirinizle bende nazar var deyimi olarak adlandırdığınız hisler vardır, işte bunun cavabını.

Bakirköy Medyum

Bakirköy Medyum

Bakırköy de bulunan cafemizdeki medyumlar bakirköy ün en başarılı ve uzman medyumlarıdır, Falınıza bakarken aynı zamanda faldan ziyete sıcak ve güleryüzlü

sohbetleriyle sizleri kötü enerjilerden arındırarak İyi saatler geçirmenizi sağlarlar.

istanbul’ Bakırköy Medyum hizmeti veriyoruz İstanbul Medyum araştırması içine girdiğinizde
mutlaka bizimle iletişime geçmenizi bekleriz. Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız ve sorunlarınızı sorularınızı çözmeye çalışırız.

PROFESYONEL MEDYUM
Verdiği hizmetler sayesinde insanların sempatisini kazanan ve farklı başarılara imza atan PROFESYONEL MEDYUM, farklı büyüler konusunda uzman bir kimliğe sahiptir. Çocukluğundan beri bu tarz gizemli olaylar ile ilgilenen ve daha çok ikili ilişkiler anlamda uzmanlığını yapan Profesyonel Medyum, art niyetli insanların taleplerine de hiçbir şekilde cevap vermiyor. Farklı büyü konularından ve gizemli ilimler hakkında kendini geliştirmiş, buna bağlı olarak da bu bilgileri insanlara aktarmaya ve darda kalanlara yardım etmeye devam eden tek medyumdur…

 

Bakirköy Fal bakma

Bakırköydeki Cafemizde Medyumlarımız Falınıza Bakıyor

Fal Bütün insanların  Eski çağlar dahil olmak üzere Bütün herkesin merakla takip ettiği konulardan birtanesidir.

Fal Baktırken geçmişinize daire yaşadıklarınızı özel iş vb Konularda sizlerin yaşadıklarınızı anlatır.

Bu ilmi iyice okuyan Medyumlarımız geleceğe ve geçmişe draire kesitler yapabilmektedir, Eski çağlarda bunların genelde adına

Büyücü olarak adlandırırlardı , Kehanetler tarihten bu yana bütün dünya coğrafyasında herzman tarihte insanların inandıracağı şekilde kesinlenmiş,

ve sonuca ulaşmış bir kelime terimidir.

Fal Bakma

Fal aynı zamanda yazgıyı, şans ve kısmeti anlamak, gelecekte olacakları öğrenmek ereğiyle kahve telvesi, iskambil kâğıdı, el ayası, bakla gibi şeylere bakarak anlam

çıkarma sanatıdır.

Arapça: “Fal” olarak bilinir. Anlamı “ Uğur ve uğurlu şeyleri gösteren simge” olarak geçer sözlüklerde.

Batı Dillerinde: Grekçeden gelen manteia kelimesinin İngilizcedeki ve Fransızcadaki versiyonları kullanılır. Anlamı da “gelecekten haber verme” olarak tespit edilmiştir.

İngilizce: Mancy

Fransızca: Mancie

İngilizce “medium” ifadesi de fal ile ilgilidir. Buna göre sözcüğün tam anlamı “orta” demektir. Medium olan kişi, fani dünya ile ruh dünyasının ortasındaki kişidir ve görevi ruh dünyasında fani dünyaya haber vermektir.

Fal Türleri
Fallar bakıldıkları araçlara ve yöntemlere göre sınıflandırılabilirler. Sınıflandırmaların sayısı oldukça fazla; kimisi aşina olduğumuz araçlar kimisi de pek duymadığınız şekiller… Şimdi bu sınıflandırmalar, kaynaklarda kısaca şu şekilde sıralanıyor:

Yıldız Falı: Astroloji ile yakından ilgilidir. Kişinin doğum tarihinde yıldızların yerine bakılarak onun Bakirköy Fal hayatının nasıl olacağına dair tahminler yürütülür.
El Falı: Kişinin elindeki çizgiler dikkate alınarak kişinin hayatında olacaklar ya da olanlar hakkında fikir yürütülür.
Kuş Falı: Kuşların ötüşlerinden ya da göç yollarından, uçuş şekillerinden mana çıkarma işidir.
Kağıt Falı (Tarot, İskambil gibi kartlar): Bazı özel şekilli kartlar ile insanın geleceği ya da geçmişi hakkında yorum yapılır.
İç Organlar Falı: Hayvanların iç organlarına bakılarak yorum yapılır.
Kum ya da Toprak Falı: Gelecekten haber verdiğine inanılan nesneler kum ya da topraktır.
Zar Falı: Şuan da mevcut olan zarlar ile bakılan fallardır.
Taş Falı: Özel taşlarla bakılan fallardır. Bu tür falların fasulye ya da nohut gibi baklagillerle bakılan cinsi de mevcuttur.
Kitap Falı: Kutsal bir kitabın herhangi bir sayfasının Bakirköy medyum açılıp herhangi bir yerinin okunulması ve okunan bölümün insan hayatına yorumlanması işidir.
Ateş Falı: Küllerden ya da ateşin yanma biçiminden, kişinin geçmişi ya da geleceği hakkında bilgi edinilebilineceğine inanılır.
Su Falı: Durgun bir suya bakana falcının gaipten haber getirdiğine inanılır.
Rüya Yorumu: Rüyanın bilimsel bir açıklaması vardır ve bu bakımdan rüya yorumu da bir tür faldır.
İnsanın Beden Yapısı ile İlgili Fallar: İnsanın beden yapısına bakarak onun geleceği hakkında bilgi edinme uğraşıdır.
Kura Falı: Kağıtlara notlar alındıktan sonra bir torbaya konan kağıtları çeken falcı, o kağıtta yazanları kişinin hayatına enjekte eder. Bu fal bakma biçimine sokakta gördüğümüz niyetçilerde rastlarız ama onlar kendileri çekmez; niyet tavşanlarına çektirirler.
Kahve Falı: Kahvenin telvesinin fincanda ve tabakta bıraktığı izleri yorumlama işidir. Fincanı kapatma ve açma ritüelleri dahi vardır.
Çay Falı: Çay yapraklarından bakılan bir fal türüdür. Kahve falına benzer.

BURÇLAR

 

 

en iyi fal bakma yeri bakırköy

Tarot, Kahve Falı, Su falı ve Müneccim Falları ile Hizmetinizdeyiz  !

İstanbul Bakırköy Bölgesindeki cafemizde Fal hizmeti veriyoruz Bakırköyün en iyi medyumlarının cafemizde olduğunu söyleyebiliriz, Değişik Fal türleriyle gelen müşterilerini en uygun koşullarda ağırlayarak, Gereken ilgi ve alakayı gösteriyor. Bakırköy Yürüyüş caddesinin hemen yanında bulunan cafemiz Sıcak ortamıyla iyi ve elit bir saat geçirmenizi sağlıyacak bir biçimde hizmet verir. Bizlere arayarak randevu alabilir ve geldiğiniz zaman hiç beklemeden medyumlarımızın hizmetinden direk faydalanabilirsin Medyumlarımız bakırköyün sayılı medyumları arasındadır sitemizden istediğiniz heryerden kolayca erişebilirsiniz Bizlere Arama motoru Devi olan www.google.com Bakırköy falcı yazarak yada Bakırköy Medyum yazarak ilk sayfalarda görebilirsiniz


Fal Gündelik yaşamanızda vazgeçemediğiniz ve sizi heyecanlandıran bir olgudur Fal çoğu zaman insanları gerçek anlamda motive etmiştir ve hislerinin artmasına sebeb olmuştur eski çağlarda farklı modellerde ve anlayışlarda bakılan fal onların dilinde büyücü olarakta adlanrılabilmiştir çoğu zaman Orta asya bölgerinde gelen inanışlar Ta günümüz 2017 Türkiyesine kadar sürmektedir Bilim olarak her nekadar Olanaksız olarak görünen kehanetlerin kesin bir açıklamasını kimse yapamamıştır ve bu bir soru işareti olarak insanların içinde hep kaldırmış. Mısır piramitlerin kuruluş yıllarında Mısırlı Falcılar bunun olabileceğini söylemişlerdir.

İstanbulun en iyi falcı ları bakırköyde! Bakırköy medyum

Bazı Soruların cevapları derinliklerde saklıdır, işte Medyumlar kendilerini çok iyi eyiterek bu bilgeliği ve ilmi almışlardır medyumlar için geleceği görmek kişinin astroloji alanıyla alakalı olduğunu söylerler ve falınıza baktıklarında genelde farklı sorular yöneltirler bu bazılarına göre tam ait olduğu ayı veya yıldınızı bulmakla alakalı olduklarını söylerler.

Bakırköy Fal cafemiz iyi medyumları özenerek seçtik ve onların müşterilerimize iyi zamanlar geçirebilmesi için onlara ortak yaptığımız çalışma saatleri ve randevu sistemleriyle sizlere iyi hizmet politikası oluşturdur cafe46vip haftanın 7 günü açık.

Sizlerde Haftasonlarınızda iyi zaman geçirmek istiyorsanız istanbul bakırköyde bulunan mekanımızı ziyaret ederek bu hizmetlerimizden rahatlıkla faydalanabilirisiniz,Aklınızdaki ve içinizdeki bütün sıkıntıları medyumlarımızla çözüme kavuşturarak mutlu bir insan olarak ayrılabilirsiniz.

Başarı büyük ölçüde Kendi Hedeflerinizdedir işte Bakırköy Medyumları sizlerin geçmiş ve geleceğinizle ilgili falınıza bakar ve sizi aydınlatır!

 • Geçmişinizdeki yaşadıklarınızının hayatınıza olan etkileri.
 • Gelişmenizi veya zenginleşmenizi önleyen bazı etkenleri ortaya çıkartabilir.
 • Nazardan ve Kötü bakışların etkininin kaybetmesini sağlayacak etkenleri konuşur.
 • Geleceğinize dair bazı görüşler ve yaşayacağınız bazı anları paylaşabilir.
 • Size esrarengiz gelebilecek yaşacağınız tarihler verebilir.
 • Her şeyden önce, Başarının sırlarının nereden ve kimlerden geçtiğini söyleyebilir.

 

Fal Vazgeçilmez bir tutkuya dönüşür

Yukardaki bazı anlatklarımız kişinin hislerini ve hayatta yaşamaya dair gücünü ve başarısının artmasına neden olur bazen olumsuzluklar kadere bağlanır ve çözümün olmadığı imkansız bir olay gibi düşünülür ama aslında herzaman bir çözüm vardır,

Bakırköy Medyum Arkadaşlarımız bu düşüncelerinizin çözüme kavuşması için sizlere öyle bir bilgi ve yaşadıklarına dair anılarınızı anlatırki bu düşüncenin kötü bir enerji olduğunu sizin isterseniz başarıya ulaşmak için bu enerjiyi kendinize çevirerek mutlu olmanız için size yardımcı olur ve falınızda sizlere olacaklardan ve alacağınız önlemlerden bahseder.

Iş büyük şeyler bir kişi tarafından yapılan hiçbir zaman. Onlar kişilik bir ekip tarafından bitirdiniz. Steve Jobs